skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Phillipson, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Rights and Wrongs

Phillipson, Robert ; Skutnabb-Kangas, Tove

Applied Linguistics, 1995, Vol.16(4), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-6001 ; E-ISSN: 1477-450X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Rights to Language: Equity, Power, and Education. Celebrating the 60th Birthday of Tove Skutnabb-Kangas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to Language: Equity, Power, and Education. Celebrating the 60th Birthday of Tove Skutnabb-Kangas

Phillipson, Robert, Ed

ISBN: 080583835X ; ISBN: 9780805838350

Toàn văn không sẵn có

3
Social justice through multilingual education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social justice through multilingual education

Skutnabb-Kangas, Dr. Tove ;Phillipson, Prof. Robert ;Mohanty, Prof. Ajit K. ;Panda, Minati;

E-ISBN 1847691919 ; E-ISBN 9781847691897 ; E-ISBN 9781847691903 ; E-ISBN 9781847691910

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On English in Europe

Phillipson, Robert

English Today, 1996, Vol.12(4), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-0784 ; E-ISSN: 1474-0567 ; DOI: 10.1017/S0266078400009329

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is India throwing away its language resources?

Phillipson, Robert ; Skutnabb-kangas, Tove

English Today, 1996, Vol.12(1), pp.23-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-0784 ; E-ISSN: 1474-0567 ; DOI: 10.1017/S0266078400008750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting language rights right: A response to Makoni

Phillipson, Robert ; Skutnabb-Kangas, Tove

Journal of Multicultural Discourses, 01 March 2012, Vol.7(1), p.29-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-7143 ; E-ISSN: 1747-6615 ; DOI: 10.1080/17447143.2012.660945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting Linguistic Human Rights Right: A Trio Respond to Wee (2005)

Skutnabb-Kangas, Tove ; Kontra, Miklós ; Phillipson, Robert

Applied Linguistics, Jun 2006, Vol.27(2), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01426001 ; E-ISSN: 1477450X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English or no to English in Scandinavia?

Phillipson, Robert

English Today, 2001, Vol.17(2), pp.22-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-0784 ; E-ISSN: 1474-0567 ; DOI: 10.1017/S0266078401002036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global English and local language policies: What Denmark needs

Phillipson R.

Language Problems & Language Planning, 2001, Vol.25(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-2690

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Only Europe? Challenging Language Policy

Modiano, Marko

Applied Linguistics, Mar 2004, Vol.25(1), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01426001 ; E-ISSN: 1477450X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realities and Myths of Linguistic Imperialism

Phillipson, Robert

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 01 June 1997, Vol.18(3), p.238-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.1080/01434639708666317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Only Worldwide or Language Ecology?

Skutnabb - Kangas, Tove

TESOL Quarterly, 1996, Vol.30(3), pp.429-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-8322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices in the portrayal of contemporary English

Phillipson, Robert

Social Dynamics, 01 January 1999, Vol.25(1), p.179-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3952 ; E-ISSN: 1940-7874 ; DOI: 10.1080/02533959908458669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English language spread policy

Phillipson, Robert

International Journal of the Sociology of Language, 1994, Vol.107(1), pp.7-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: 10.1515/ijsl.1994.107.7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English, a cuckoo in the European higher education nest of languages?

Phillipson, Robert

European Journal of English Studies, 01 April 2006, Vol.10(1), p.13-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-5577 ; E-ISSN: 1744-4233 ; DOI: 10.1080/13825570600590846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Why English? confronting the hydra.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why English? confronting the hydra.

Bunce, Pauline ;Phillipson, Prof. Robert ;Rapatahana, Vaughan ;Tupas, Ruanni;

E-ISBN 9781783095841

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Davies, Alan

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 15 November 2006, Vol.27(6), p.521-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.2167/jmmd529b.0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến1998  (4)
 3. 1999đến2000  (2)
 4. 2001đến2006  (6)
 5. Sau 2006  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Sách  (3)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...