skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản BioMed Central xóa Tất cả các phiên bản Phillips, Christopher xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPSmart: adapting population based SNP genotype databases for fast and comprehensive web access

Amigo, Jorge ; Salas, Antonio ; Phillips, Christopher ; Carracedo, Ángel

BMC Bioinformatics, 2008, Vol.9, p.428-428 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-428 ; PMCID: 2576268 ; PMID: 18847484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viability of in-house datamarting approaches for population genetics analysis of SNP genotypes

Amigo, Jorge ; Phillips, Christopher ; Salas, Antonio ; Carracedo, Ángel

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10(Suppl 3), p.S5-S5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-S3-S5 ; PMCID: 2665053 ; PMID: 19344481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carracedo, Á.
  2. Phillips, C.
  3. Salas, A
  4. Carracedo, Ángel
  5. Amigo, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...