skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Phillips, Anne xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose agenda Is It?: Abuses of women and abuses of `culture' in Britain1

Dustin, Moira ; Phillips, Anne

Ethnicities, September 2008, Vol.8(3), pp.405-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796808092451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Makes Culture Special?

Phillips, Anne

Political Theory, February 2018, Vol.46(1), pp.92-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591717696023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest editorial: The rights of women and the crisis of multiculturalism

Phillips, Anne ; Saharso, Sawitri

Ethnicities, September 2008, Vol.8(3), pp.291-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796808092443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on Culture and Representation

Phillips, Anne

Social & Legal Studies, December 2008, Vol.17(4), pp.555-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6639 ; DOI: 10.1177/0964663908097087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Anne Phillips, Multiculturalism without Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. 202 pp. (incl. index). ISBN 978—0—691—12944—0, £18.95 (hbk)

Valassopoulos, Anastasia

Feminist Theory, August 2009, Vol.10(2), pp.263-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-7001 ; E-ISSN: 1741-2773 ; DOI: 10.1177/14647001090100020807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Our Bodies, Whose Property?, by Anne Phillips

Chambers, Clare

Political Theory, February 2015, Vol.43(1), pp.111-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591714560985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phillips, Anne
  2. Phillips, A
  3. Anne Phillips
  4. Valassopoulos, Anastasia
  5. Moira Dustin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...