skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Philip Brett xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Authority of Difference. Philip Brett reviews Recent Britten Offerings
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Authority of Difference. Philip Brett reviews Recent Britten Offerings

Brett, Philip ; Britten, Benjamin ; Cooke, Mervyn ; Reed, Philip ; Banks, Paul ; Soloists, Charles ; Mackerras, Trinity Boys ; Choir, Richard ; City of London Sinfonia, Covent ; Hickox, Bernard ; Garden, Steuart ; Haitink, Steuart ; Chorus, Steuart ; Orchestra, Steuart ; Bedford, Steuart

The Musical Times, 11/1993, Vol.134(1809), p.633

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1002800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. JSTOR Current Journals  (1)
 2. JSTOR Archival Journals  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cooke, Mervyn
 2. Haitink, Steuart
 3. Mackerras, Trinity Boys
 4. Chorus, Steuart
 5. Soloists, Charles

theo chủ đề:

 1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...