skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Phan, X.-H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Domain identification for intention posts on online social media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domain identification for intention posts on online social media

Luong, T.-L.; Truong, Q.-T.; Dang, H.-T.; Phan, X.-H.

Scopus; 978-145034815-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32775

Truy cập trực tuyến

2
Speech act classification in Vietnamese utterance and its application in smart mobile voice interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech act classification in Vietnamese utterance and its application in smart mobile voice interaction

Ngo, T.-L.; Duong, Q.-V.; Pham, S.-B.; Phan, X.-H.

Scopus; 978-145034815-7; http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3011077.3011119; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34054

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phan, X.-H.
  2. Luong, T.-L.
  3. Ngo, T.-L.
  4. Truong, Q.-T.
  5. Duong, Q.-V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...