skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Pham, Thi Huong Giang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Requirements to Improve Law on Management of Foreign Workers in Vietnam in The Context of Globalization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements to Improve Law on Management of Foreign Workers in Vietnam in The Context of Globalization

Pham, Thi Huong Giang; VNU Journal of Science: Legal Studies

Pham, T. H. G. (2019). Requirements to Improve Law on Management of Foreign Workers in Vietnam in The Context of Globalization. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 90-99; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64772; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls. 4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pham, Thi Huong Giang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...