skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Pham, Hoang Hai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Software for Sustainability Assessment: a Case Study in Quang Tri Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software for Sustainability Assessment: a Case Study in Quang Tri Province, Vietnam

Le, Trinh Hai; Pham, Hoang Hai; Chu, Lam Thai

ISIKNOWLEDGE; 1420-2026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25801; http://link.springer.com/article/10.1007/s10666-011-9264-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le, Trinh Hai
  2. Pham, Hoang Hai
  3. Chu, Lam Thai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...