skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Phạm, Vy Anh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi

Chu, Anh Đào; Khương, Minh Phượng; Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

Chu, A. Đ., et al. (2014). Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi. VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences, 30, 1 , 22-30.; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57275

Truy cập trực tuyến

2
Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi

Chu, Anh Đào; Khương, Minh Phượng; Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56688

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh

Phạm, V. A. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13834

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phạm, Vy Anh
  2. Nguyễn, Ngọc Minh
  3. Khương, Minh Phượng
  4. Chu, Anh Đào
  5. Nguyễn, Mạnh Khải

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...