skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Pfeifle, Martin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

API DE NAVIGATION BASÉ SUR DES TABLES VIRTUELLES
NAVIGATION API BASED ON VIRTUAL TABLES

Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigationssystem und -verfahren
Système et procédé de navigation
Navigation system and method

Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prüfung einer Kartendatenbankaktualisierung
Test de mise à jour de bases de données cartographiques
Testing of a map database update

Richter, Jan ; Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE DÉTERMINATION DE PARCOURS UTILISANT DES DONNÉES D'INCERTITUDE
METHOD AND SYSTEM FOR ROUTING USING UNCERTAINTY DATA

Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE DÉTERMINATION DE PARCOURS UTILISANT DES DONNÉES D'INCERTITUDE
METHOD AND SYSTEM FOR ROUTING USING UNCERTAINTY DATA

Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volltextsuche in Navigationssystemen
Recherche de plein texte dans des systèmes de navigation
Full text search in navigation systems

Pfeifle, Martin ; Richter, Jan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'UTILISATION DE REQUÊTES DU TYPE SKYLINE POUR RECHERCHER DES POINTS D'INTÉRÊT LE LONG D'UN ITINÉRAIRE
SYSTEM AND METHOD FOR USING SKYLINE QUERIES TO SEARCH FOR POINTS OF INTEREST ALONG A ROUTE

Pfeifle, Martin ; Suh, Jonghyun ; Gumhold, Boris

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prüfung einer Kartendatenbankaktualisierung
Test de mise à jour de bases de données cartographiques
Testing of a map database update

Richter, Jan ; Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENSEMBLES DE DONNÉES DE COÛT DE PASSERELLE POUR ITINÉRAIRE RAPIDE
GATEWAY COST DATA SETS FOR FAST ROUTING

Pfeifle, Martin ; Suh, Jonghyun ; Jurco, Tomas ; Reichert, Andre

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MISE À JOUR INCRÉMENTIELLE DE BASES DE DONNÉES DE NAVIGATION COMPRIMÉES
INCREMENTAL UPDATE OF COMPRESSED NAVIGATIONAL DATABASES

Pfeifle, Martin ; Kulkarni, Shripad ; Kumar, Abhinav

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAKET FÜR NAVIGATIONSDATENBANKAKTUALISIERUNG
PROGICIEL DE MISE À JOUR DE BASE DE DONNÉES DE NAVIGATION
NAVIGATIONAL DATABASE UPDATE PACKAGE

Pfeifle, Martin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (6)
 2. 2009đến2010  (7)
 3. 2011đến2013  (8)
 4. 2014đến2016  (20)
 5. Sau 2016  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pfeifle, Martin
 2. Tantz, Uwe
 3. Sasse, Volker
 4. Gumhold, Boris
 5. Suh, Jonghyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...