skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pfaller Michael A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical microbiology

Murray Patrick R.; Rosenthal Ken S; Pfaller Michael A

Philadelphia : Mosby/Elsevier, c2009. - (616.9 MUR 2009) - ISBN9780323054706

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenthal Ken S
  2. Murray Patrick R
  3. Pfaller Michael A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...