skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Pfaff, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient hatreds, modern passions

Pfaff, William

Foreign Affairs, Jan/Feb 1994, Vol.73(1), p.175

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20045902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invitation to war

Pfaff, William

Foreign Affairs, Summer 1993, Vol.72(3), p.97

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20045625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La réconciliation après la guerre de Sécession

Pfaff, William

Politique étrangère, 1993, Vol.58(4), pp.957-962 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; DOI: 10.3406/polit.1993.5870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wrath of Ages: Nationalism's Primordial Roots (Book Review)

O'Brien, Conor Cruise

Foreign Affairs, 1 November 1993, Vol.72(5), pp.142-149

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20045820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturing Insecurity: How Militarism Endangers America

Pfaff, William

Foreign Affairs, Nov/Dec 2010, Vol.89(6), pp.133-0_13

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress

Pfaff, William

World Policy Journal, Winter 1995, Vol.12(4), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new colonialism? Europe must go back into Africa

Pfaff, William

Foreign Affairs, Jan 1995, Vol.74(1), p.2

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The question of hegemony

Pfaff, William

Foreign Affairs, Jan/Feb 2001, Vol.80(1), pp.221-232

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20050055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reality of Human Affairs

Pfaff, William

World Policy Journal, Vol.14(2), pp.89-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pfaff, William
  2. William Pfaff
  3. Pfaff, W
  4. O'Brien, Conor Cruise
  5. Conor Cruise O'Brien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...