skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Petrov G.S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental capability of higher school students

Кorobeynikov G.V ; Petrov G.S ; Ulizko V.М

Pedagogìka, Psihologìâ ta Mediko-bìologìčnì Problemi Fìzičnogo Vihovannâ ì Sportu, 01 April 2010, Vol.4, pp.68-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-9172 ; E-ISSN: 1818-9210

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interdisciplinary conceptualization of palliative care for patients with chronic kidney diseases

Petrov G.S ; Krom I.L ; Yerugina N.N

Saratovskij Naučno-medicinskij Žurnal, 01 September 2016, Vol.12(3), pp.412-414 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-2518

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот из нефтяных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения сульфо-нефтяных или т.п. кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения эфиров жировых или им подобных кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ регенерирования сульфо-кислот, употребленных при гидролизе жиров

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения прядильных волокон из растительных материалов

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения канифоли из осмола

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения искусственных масс

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки кислот, получаемых окислением нефтяных и им подобных углеводородных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфоновых кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ расщепления жиров и масел на жировые кислоты и глицерин

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения неплавких и нерастворимых продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения и применения продуктов конденсации фенола или его гомологов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки нефти, нефтяных и минеральных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения гидроцеллюлозы

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения нефтяных сульфокислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (93)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (94)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Danilovich A.I
 3. Rabinovich A.Yu
 4. Tarasov K.I
 5. Talantsev Z.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...