skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Petronytė, Miglė xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muzikinio refreno konceptas Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofijoje

Petronytė, Miglė

Žmogus ir žodis, 2015, Vol.17(4), pp.20-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-8600 ; E-ISSN: 1822-7805

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petronytė, Miglė

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...