skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Tác giả/ người sáng tác: Petrini, Riccardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thallium-Belastung in dem Entwässerungssystem des Bergbaues Raibl (Ostalpen, Italien) ; Contaminación con talio en el sistema de drenaje en la mina Raibl (Alpes del Este, Italia) ; 莱贝(Raibl)铅锌矿矿山废水及附近河流中的铊污染(东阿尔卑斯山,意大利)
Thallium Contamination in the Raibl Mine Site Stream Drainage System (Eastern Alps, Italy)

Petrini, Riccardo ; Cidu, Rosa ; Slejko, Francesca

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.55-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0346-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Chinese  (1)
  2. Czech  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petrini, Riccardo
  2. Petrini, R
  3. Giannecchini, R
  4. Ghezzi, L.
  5. D’Orazio, Massimo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...