skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa Tác giả/ người sáng tác: Petra Kohoutková xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Srovnání kulturních změn u afghanských Kyrgyzů a Kyrgyzů v Kyrgystánu

Petr Kokaisl ; Petra Kohoutková ; Pavel Michálek

AntropoWebzin, 01 April 2010, Vol.6(2), pp.127-134 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petra Kohoutková
  2. Petr Kokaisl
  3. Pavel Michálek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...