skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Petersmann, E.-U. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic Free Trade Agreements : Lack of EU Leadership for Reforming Trade and Investment Law ?

Petersmann, Ernst-Ulrich

Revue internationale de droit économique, 2016, Vol.XXX(4), pp.455-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-8831 ; E-ISSN: 1782-1525 ; ISBN: 9782807390621 ; ISBN: 2807390625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, Constitutionalism and the World Trade Organization: Challenges for World Trade Organization Jurisprudence and Civil Society

Petersmann, Ernst-ulrich

Leiden Journal of International Law, 2006, Vol.19(3), pp.633-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-1565 ; E-ISSN: 1478-9698 ; DOI: 10.1017/S0922156506003505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder

Petersmann, Ernst - Ulrich

European Journal of International Law, 2008, Vol. 19(5), pp.955-960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chn061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Theorie und rechtsvergleichende Aspekte der Wirtschaftsintegration zwischen Entwicklungsländern
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorie und rechtsvergleichende Aspekte der Wirtschaftsintegration zwischen Entwicklungsländern

Petersmann, Ernst-Ulrich

Verfassung in Recht und Übersee, 1973, Vol.6(4), pp.445-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0506-7286 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5771/0506-7286-1973-4-445

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. French  (1)
  3. German  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, E. U.
  2. Petersmann, Ernst-ulrich
  3. Petersmann, Ernst - Ulrich
  4. Petersmann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...