skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peters, R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating to knowledge. Tools for finding information on the Internet

Peters, R ; Sikorski, R

JAMA, 12 February 1997, Vol.277(6), pp.505-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9020277 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to use Usenet

Peters, R ; Sikorski, R

Science (New York, N.Y.), 20 June 1997, Vol.276(5320), pp.1893, 1894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 9206846 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeast sites on the net

Sikorski, R ; Peters, R

Science (New York, N.Y.), 20 March 1998, Vol.279(5358), pp.1968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 9537909 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet anatomy 101. Accessing information on the World Wide Web

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 08 January 1997, Vol.277(2), pp.171-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 8990346 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cardiology beat. An Internet education for patients and health professionals

Peters, R ; Sikorski, R

JAMA, 13 August 1997, Vol.278(6), pp.451-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9256206 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vintage care. Geriatrics resources on the Net

Peters, R ; Sikorski, R

JAMA, 1997, Vol.278(16), pp.1299-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9343442 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A privacy primer for the Web: spam, bread crumbs, and cookies

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 15 April 1998, Vol.279(15), pp.1219-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9555765 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermocycling on the Web: a user's guide

Peters, R ; Sikorski, R

Nature biotechnology, April 1996, Vol.14(4), pp.517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; PMID: 9630932 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paving the info superhighway

Sikorski, R S ; Peters, R

Science (New York, N.Y.), 06 October 1995, Vol.270(5233), pp.16-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7569943 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for change: CME on the Internet

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 16 September 1998, Vol.280(11), pp.1013-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9749487 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic medicine. Internet resources for medical genetics

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 15 October 1997, Vol.278(15), pp.1212-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9340374 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allergy and immunology on the Internet

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 10 December 1997, Vol.278(22), pp.2029-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9396667 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ED and the PC. Internet resources for emergency and disaster care

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 10 September 1997, Vol.278(10), pp.869-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9293999 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital dialogue. Sharing information and interests on the Internet

Peters, R ; Sikorski, R

JAMA, 16 April 1997, Vol.277(15), pp.1258-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9103353 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oncology ASAP. Where to find reliable cancer information on the Internet

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 14 May 1997, Vol.277(18), pp.1431-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9145704 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The X(ray) files: radiology resources on the Internet

Peters, R ; Sikorski, R

JAMA, 18 February 1998, Vol.279(7), pp.561-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9480370 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatrics on the PC

Peters, R ; Sikorski, R

JAMA, 20 May 1998, Vol.279(19), pp.1583-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9605906 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical literature made easy. Querying databases on the Internet

Sikorski, R ; Peters, R

JAMA, 26 March 1997, Vol.277(12), pp.959-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 9091660 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenics on the Internet

Sikorski, R ; Peters, R

Nature biotechnology, March 1997, Vol.15(3), pp.289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; PMID: 9062932 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein databases on the WWW

Peters, R ; Sikorski, R S

Nature biotechnology, January 1997, Vol.15(1), pp.90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; PMID: 9035114 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peters, R.
  2. Peters, Richard
  3. Sikorski, R.
  4. Sikorski, Robert
  5. Richard Peters

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...