skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa Năm xuất bản: Trước1972 xóa Tác giả/ người sáng tác: Peter Florjancic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparat til kontinuerlig fremstilling af kæder eller på lignende måde sammenhængende genstande

Peter Florjancic

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparat til kontinuerlig fremstilling af kæder eller på lignende måde sammenhængende genstande

Peter Florjancic

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peter Florjancic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...