skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peter Angelos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethical Issues in Cancer Patient Care Second Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Issues in Cancer Patient Care Second Edition

Peter Angelos

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31892

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Issues in Cancer Patient Care Second Edition

Peter Angelos

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical professionalism: one size fits all?

Woodruff, James N ; Angelos, Peter ; Valaitis, Sandra

Perspectives in biology and medicine, 2008, Vol.51(4), pp.525-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-5982 ; PMID: 18997355 Version:1 ; DOI: 10.1353/pbm.0.0056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (2)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peter Angelos
  2. Angelos, Peter
  3. Valaitis, S.
  4. Woodruff, J.N.
  5. Angelos, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...