skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronics and Communications Milieux (General) (Ea) xóa Tác giả/ người sáng tác: Perin, Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoccerStories: A Kick-off for Visual Soccer Analysis

Perin, Charles ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 October 2013, Vol.19(12), pp.2506-2515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.192

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. IEEE (CrossRef)  (1)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vuillemot, Romain
 2. Fekete, J.-D.
 3. Perin, Charles
 4. Perin, C.
 5. Fekete, Jean-Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...