skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pereira Coutinho, António xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biodiversity in urban ecosystems: Plants and macromycetes as indicators for conservation planning in the city of Coimbra (Portugal)

Barrico, Lurdes ; Azul, Anabela Marisa ; Morais, Maria Cristina ; Coutinho, Antonio Pereira ; Freitas, Helena ; Castro, Paula

Landscape and Urban Planning, May 15, 2012, Vol.106(1), p.88(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2046

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biodiversity in urban ecosystems: Plants and macromycetes as indicators for conservation planning in the city of Coimbra (Portugal)

Barrico, Lurdes ; Azul, Anabela Marisa ; Morais, Maria Cristina ; Pereira Coutinho, António ; Freitas, Helena ; Castro, Paula

Landscape and Urban Planning, 15 May 2012, Vol.106(1), pp.88-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2046 ; E-ISSN: 1872-6062 ; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2012.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morais, Maria Cristina
  2. Castro, Paula
  3. Azul, Anabela Marisa
  4. Freitas, Helena
  5. Pereira Coutinho, António

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...