skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Pereira, Eduarda xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of Mercury Accumulation and Its Effects on Ulva lactuca Growth Rate at Two Salinities and Exposure Conditions

Costa, Sónia ; Crespo, Daniel ; Henriques, Bruno ; Pereira, Eduarda ; Duarte, Armando ; Pardal, Miguel

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.217(1), pp.689-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0620-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Seasonal Fluctuations on the Sediment-Mercury, its Accumulation and Partitioning in Halimione portulacoides and Juncus maritimus Collected from Ria de Aveiro Coastal Lagoon (Portugal)

Anjum, Naser ; Ahmad, Iqbal ; Válega, Mónica ; Pacheco, Mário ; Figueira, Etelvina ; Duarte, Armando ; Pereira, Eduarda

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.222(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0799-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of Mercury Bioaccumulation in the Polychaete Hediste diversicolor and in the Bivalve Scrobicularia plana, Through a Dietary Exposure Pathway

Cardoso, Patricia ; Pereira, Eduarda ; Grilo, Tiago ; Duarte, Armando ; Pardal, Miguel

Water, Air and Soil Pollution, Jan 2012, Vol.223(1), pp.421-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0870-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential Sex, Morphotype and Tissue Accumulation of Mercury in the Crab Carcinus maenas

Costa, Sónia ; Viegas, Ivan ; Pereira, Eduarda ; Duarte, Armando ; Palmeira, Carlos ; Pardal, Miguel

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.222(1), pp.65-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0809-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duarte, Armando C
  2. Pereira, Eduarda
  3. Duarte, Armando
  4. Pereira, E
  5. Pardal, Miguel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...