skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CAIRN (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Perault, Sylvie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ça c'est Paris ! Le Bal du Moulin Rouge et ses girls

Perault, Sylvie

Ethnologie française, 2012, Vol.42(3), pp.493-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-2616 ; E-ISSN: 2101-0064 ; ISBN: 9782130593522 ; ISBN: 2130593526 ; DOI: 10.3917/ethn.123.0493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Cairn.info - Revues  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perault, Sylvie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...