skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Tác giả/ người sáng tác: Pelosato, Renato xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of admixtures in organic-contaminated cement-clay pastes

Gallo Stampino, Paola ; Zampori, Luca ; Dotelli, Giovanni ; Meloni, Paola ; Sora, Isabella Natali ; Pelosato, Renato

Journal of hazardous materials, 30 January 2009, Vol.161(2-3), pp.862-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 18514398 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.04.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cement-clay pastes for stabilization/solidification of 2-chloroaniline

Botta, Donatella ; Dotelli, Giovanni ; Biancardi, Riccardo ; Pelosato, Renato ; Natali Sora, Isabella

Waste management (New York, N.Y.), 2004, Vol.24(2), pp.207-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 14761760 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pelosato, R
  2. Sora, Isabella
  3. Dotelli, Giovanni
  4. Natali Sora, I
  5. Dotelli, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...