skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Peer Møller Christensen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Self-perception of Its Security Situation: The Nexus of the Internalities and Externalities

Christensen, Peer ; Li, Xing

Journal of China and International Relations, 2013, Vol.1(1)

E-ISSN: 22458921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v1i1.215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Xing
  2. Li Xing
  3. Peer Møller Christensen
  4. Christensen, Peer Møller
  5. Christensen, Peer

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...