skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Payan, Yohan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D statistical models for tooth surface reconstruction

Buchaillard, Stéphanie ; Ong, S. H ; Payan, Yohan ; Foong, Kelvin; Payan, Yohan (Editor)

Computers in Biology and Medicine, October 2007, Vol.37(10), pp.1461-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; E-ISSN: 1879-0534 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2007.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Payan, Y
  2. Buchaillard, Stéphanie
  3. Ong, Sh
  4. Buchaillard, Si
  5. Payan, Yohan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...