skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Chemistry xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Payá, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical and physical properties of cement blended with sewage sludge ash

Garcés, P ; Pérez Carrión, M ; García-Alcocel, E ; Payá, J ; Monzó, J ; Borrachero, M V

Waste management (New York, N.Y.), December 2008, Vol.28(12), pp.2495-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 18424024 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.02.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reuse of sewage sludge ashes (SSA) in cement mixtures: the effect of SSA on the workability of cement mortars

Monzó, J ; Payá, J ; Borrachero, M V ; Girbés, I

Waste management (New York, N.Y.), 2003, Vol.23(4), pp.373-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 12781226 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Payá, J.
  2. Monzó, J.
  3. Borrachero, Mv
  4. Borrachero, M.V.
  5. Paya, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...