skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Pauline Maclaran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Urbanism, Post-nationalism and Consumerist Modernity in India
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Urbanism, Post-nationalism and Consumerist Modernity in India

Olga Kravets (Editor) ; Pauline Maclaran (Editor) ; Steven Miles (Editor) ; Alladi Venkatesh (Editor)

The SAGE Handbook of Consumer Culture, p.124

ISBN: 9781473929517 ; ISBN: 1473929512 ; E-ISBN: 9781473998803 ; E-ISBN: 1473998808 ; DOI: 10.4135/9781473998803.n8

Toàn văn không sẵn có

2
Postmodernism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmodernism

Mark Tadajewski ; Pauline Maclaran ; Elizabeth Parsons ; Martin Parker

The SAGE Key Concepts, Key Concepts in Critical Management Studies

ISBN: 9781849205696 ; ISBN: 1849205698 ; E-ISBN: 9781446289013 ; E-ISBN: 144628901X ; DOI: 10.4135/9781446289013.n44

Toàn văn sẵn có

3
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Olga Kravets (Editor) ; Pauline Maclaran (Editor) ; Steven Miles (Editor) ; Alladi Venkatesh (Editor)

The SAGE Handbook of Consumer Culture, p.1

ISBN: 9781473929517 ; ISBN: 1473929512 ; E-ISBN: 9781473998803 ; E-ISBN: 1473998808 ; DOI: 10.4135/9781473998803.n1

Toàn văn không sẵn có

4
Contesting Understandings of Contestation: Rethinking Perspectives on Activism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting Understandings of Contestation: Rethinking Perspectives on Activism

Olga Kravets (Editor) ; Pauline Maclaran (Editor) ; Steven Miles (Editor) ; Alladi Venkatesh (Editor)

The SAGE Handbook of Consumer Culture, p.256

ISBN: 9781473929517 ; ISBN: 1473929512 ; E-ISBN: 9781473998803 ; E-ISBN: 1473998808 ; DOI: 10.4135/9781473998803.n15

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Mark Tadajewski  (1)
 2. Elizabeth Parsons  (1)
 3. Martin Parker  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pauline Maclaran
 2. Olga Kravets
 3. Steven Miles
 4. Alladi Venkatesh
 5. Mark Tadajewski

theo chủ đề:

 1. Business

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...