skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Paul Sharp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herbert Butterfield, the English School and the Civilizing Virtues of Diplomacy

Sharp, Paul

International Affairs, July 2003, Vol.79(4), pp.855-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Science Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.628

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n52

Toàn văn không sẵn có

3
Sports Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.617

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n51

Toàn văn không sẵn có

4
Environmental Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.601

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n50

Toàn văn không sẵn có

5
Coercive Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercive Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.476

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n39

Toàn văn không sẵn có

6
Crisis Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.462

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n38

Toàn văn không sẵn có

7
Public Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.437

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n36

Toàn văn không sẵn có

8
African Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.398

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n33

Toàn văn không sẵn có

9
Military Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.591

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n49

Toàn văn không sẵn có

10
Business diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.564

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n47

Toàn văn không sẵn có

11
Economic Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.552

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n46

Toàn văn không sẵn có

12
Digital Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.540

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n45

Toàn văn không sẵn có

13
Celebrity Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.530

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n44

Toàn văn không sẵn có

14
Citizen Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.521

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n43

Toàn văn không sẵn có

15
City Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.510

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n42

Toàn văn không sẵn có

16
Conference Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.499

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n41

Toàn văn không sẵn có

17
Revolutionary Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.487

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n40

Toàn văn không sẵn có

18
American Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.319

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n27

Toàn văn không sẵn có

19
Pariah Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pariah Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.654

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n54

Toàn văn không sẵn có

20
Indigenous Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Diplomacy

Costas M. Constantinou ; Pauline Kerr ; Paul Sharp

The SAGE Handbook of Diplomacy, p.642

ISBN: 9781446298565 ; ISBN: 1446298566 ; E-ISBN: 9781473957930 ; E-ISBN: 1473957931 ; DOI: 10.4135/9781473957930.n53

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paul Sharp
  2. Costas M. Constantinou
  3. Pauline Kerr
  4. Sharp, Paul
  5. Sharp, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...