skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Patten, Alan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Moral Foundations of Minority Rights: A Reply to Attas, Bardon, and Gans

Patten, Alan

Jerusalem Review of Legal Studies, 2015, Vol. 12(1), pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-7125 ; E-ISSN: 2219-7117 ; DOI: 10.1093/jrls/jlv024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Equal Recognition - The Moral Foundations of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition - The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: 9780691159379 ; ISBN: 0691159378 ; E-ISBN: 9781400850433 ; E-ISBN: 1400850436

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: A Reply to Four Critics

Patten, Alan; Tappolet, Christine (Editor)

Les ateliers de l'éthique, 2015, Vol.10(2), pp.177-191 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1718-9977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey Article: The Justification of Minority Language Rights*

Patten, Alan

Journal of Political Philosophy, March 2009, Vol.17(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8016 ; E-ISSN: 1467-9760 ; DOI: 10.1111/j.1467-9760.2008.00321.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Survey Article: The Justification of Minority Language Rights*
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey Article: The Justification of Minority Language Rights*

Patten, Alan

Journal of Political Philosophy, 03/2009, Vol.17(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09638016 ; E-ISSN: 14679760 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9760.2008.00321.x

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights.(Book review)

Savery, Daniel

Res Publica: A Journal of Legal and Social Philosophy, 2016, Vol.22(3), pp.363-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. LANGUAGE RIGHTS AND POLITICAL THEORY

Kymlicka, Will; Patten, Alan

Annual Review of Applied Linguistics, 2003, Vol.23, pp.3-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-1905 ; DOI: 10.1017/S0267190503000163

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. LANGUAGE RIGHTS AND POLITICAL THEORY

Kymlicka, Will ; Patten, Alan

Annual Review of Applied Linguistics, Mar 2003, Vol.23, pp.3-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02671905 ; E-ISSN: 14716356 ; DOI: 10.1017/S0267190503000163

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal recognition: the moral foundations of minority rights

Peled, Yoav

Nationalities Papers, 30 July 2015, p.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2015.1066103

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, Culture, and Recognition: A Reply to Critics

Patten, Alan

Political Theory, February 2018, Vol.46(1), pp.131-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591717696025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal neutrality and language policy

Patten, Alan

Philosophy and Public Affairs, Fall 2003, Vol.31(4), pp.356-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00483915 ; E-ISSN: 10884963 ; DOI: 10.1111/j.1088-4963.2003.00356.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Secession from a Multinational State *

Patten, Alan

Ethics, April 2002, Vol.112(3), pp.558-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00141704 ; E-ISSN: 1539297X ; DOI: 10.1086/338778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Neutrality and Language Policy

Patten, Alan

Philosophy & Public Affairs, 2003, Vol.31(4), pp.356-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3915 ; E-ISSN: 1088-4963

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are The Economic Liberties Basic?

Patten, Alan

Critical Review, 23 September 2014, p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-3811 ; E-ISSN: 1933-8007 ; DOI: 10.1080/08913811.2014.947745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theory and Language Policy

Patten, Alan

Political Theory, October 2001, Vol.29(5), pp.691-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591701029005005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Republican Critique of Liberalism

Patten, Alan

British Journal of Political Science, 1996, Vol.26(1), pp.25-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234 ; E-ISSN: 1469-2112 ; DOI: 10.1017/S0007123400007407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Preservation and Liberal Values: A Reply to William James Booth

Patten, Alan

The American Political Science Review, Nov 2013, Vol.107(4), pp.875-882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055413000506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Culture: The Social Lineage Account

Patten, Alan

The American Political Science Review, Nov 2011, Vol.105(4), pp.735-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S000305541100030X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bound by Recognition

Patten, Alan

Perspectives on Politics, 2004, Vol.2(4), pp.826-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592704250587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2003  (5)
 3. 2004đến2010  (3)
 4. 2011đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patten, Alan
 2. Patten, A
 3. Alan Patten
 4. Kymlicka, Will
 5. Tappolet, Christine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...