skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Tác giả/ người sáng tác: Patriquin, Larry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Economic Equality and Direct Democracy in Ancient Athens
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Equality and Direct Democracy in Ancient Athens

Patriquin, Larry

E-ISBN: 9781137503480 E-ISBN: 1137503483 DOI: 10.1057/9781137503480 ISBN: 9781137503473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Palgrave Connect  (1)
  3. Dawsonera  (1)
  4. SpringerLink Books  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patriquin, Larry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...