skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Tác giả/ người sáng tác: Patrias, Carmela xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welland Ontario’s Springfield Plan: Post-War Canadian Citizenship Training, American Style?

Frager, Ruth A ; Patrias, Carmela

Histoire sociale/Social history, 2017, Vol.50(101), pp.113-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2257 ; E-ISSN: 1918-6576

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Immigration and Ethnic History

Patrias, Carmela

Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennes, 2011, Vol.45(2), pp.229-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9495 ; E-ISSN: 1911-0251

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialists, Jews, and the 1947 Saskatchewan Bill of Rights

Patrias, Carmela

The Canadian Historical Review, 2006, Vol.87(2), pp.265-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3755 ; E-ISSN: 1710-1093

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patrias, Carmela
  2. Frager, Ruth A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...