skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Communication Networks xóa Chủ đề: Multimedia Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, Fabio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Task-Driven Plasticity: One Step Forward with UbiDraw
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task-Driven Plasticity: One Step Forward with UbiDraw

Vanderdonckt, Jean ; Gonzalez Calleros, Juan Manuel; Forbrig, Peter (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Engineering Interactive Systems: Second Conference on Human-Centered Software Engineering, HCSE 2008, and 7th International Workshop on Task Models and Diagrams, TAMODIA 2008, Pisa, Italy, September 25-26, 2008. Proceedings, pp.181-196

ISBN: 9783540859918 ; ISBN: 3540859918 ; E-ISBN: 9783540859925 ; E-ISBN: 3540859926 ; DOI: 10.1007/978-3-540-85992-5_16

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...