skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2004 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Patel, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic review: deployment length and the mental health of diplomats

Dunn, R ; Williams, R ; Kemp, V ; Patel, D ; Greenberg, N

Occupational medicine (Oxford, England), January 2015, Vol.65(1), pp.32-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-8405 ; PMID: 25326909 Version:1 ; DOI: 10.1093/occmed/kqu142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deployment guidelines for diplomats: current policy and practice

Dunn, R ; Kemp, V ; Patel, D ; Williams, R ; Greenberg, N

Occupational medicine (Oxford, England), October 2015, Vol.65(7), pp.535-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-8405 ; PMID: 26220678 Version:1 ; DOI: 10.1093/occmed/kqv095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greenberg, N.
  2. Williams
  3. Kemp
  4. Dunn
  5. Patel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...