skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pastor, Óscar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools

Condori-Fernández, Nelly ; Panach, Jose Ignacio ; Baars, Arthur Iwan ; Vos, Tanja ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 1 November 2013, Vol.78(11), pp.2245-2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde, Francisco ; Pastor, Óscar

Information and Software Technology, February 2015, Vol.58, pp.338-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proposal for modelling usability in a holistic MDD method

Panach, Jose Ignacio ; Aquino, Nathalie ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In search of evidence for model-driven development claims: An experiment on quality, effort, productivity and satisfaction

Panach, Jose Ignacio ; España, Sergio ; Dieste, Óscar ; Pastor, Óscar ; Juristo, Natalia

Information and Software Technology, June 2015, Vol.62, pp.164-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.02.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accuracy, efficiency, productivity and researchers’ satisfaction in digital humanities data analysis: Experiment design

Martín-Rodilla, Patricia ; Panach, José Ignacio ; González-Pérez, César ; Pastor, Óscar; Digital.CSIC; Digital.CSIC

DOI: 10.20350/digitalCSIC/7387

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experiment on accuracy, efficiency, productivity and researchers’ satisfaction in digital humanities data analysis: dataset appendix

Martín-Rodilla, Patricia ; Panach, José Ignacio ; González-Pérez, César ; Pastor, Óscar; Digital.CSIC; Digital.CSIC

DOI: 10.20350/digitalCSIC/7388

Toàn văn sẵn có

7
Towards an Experimental Framework for Measuring Usability of Model-Driven Tools
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Experimental Framework for Measuring Usability of Model-Driven Tools

Panach, Jose Ignacio ; Condori-Fernández, Nelly ; Baars, Arthur ; Vos, Tanja ; Romeu, Ignacio ; Pastor, Óscar; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV, pp.640-643

ISBN: 9783642237676 ; ISBN: 3642237673 ; E-ISBN: 9783642237683 ; E-ISBN: 3642237681 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_102

Toàn văn sẵn có

8
Improvement of a Web Engineering Method Through Usability Patterns
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of a Web Engineering Method Through Usability Patterns

Panach, José Ignacio ; Valverde, Francisco ; Pastor, Óscar

Lecture Notes in Computer Science, Web Information Systems Engineering – WISE 2007 Workshops: WISE 2007 International Workshops Nancy, France, December 3, 2007 Proceedings, pp.441-446

ISBN: 9783540770091 ; ISBN: 3540770097 ; E-ISBN: 9783540770107 ; E-ISBN: 3540770100 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77010-7_42

Toàn văn sẵn có

9
Towards a Holistic Conceptual Modelling-Based Software Development Process
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Holistic Conceptual Modelling-Based Software Development Process

España, Sergio ; Panach, José Ignacio ; Pederiva, Inés ; Pastor, Óscar

Lecture Notes in Computer Science, Conceptual Modeling - ER 2006: 25th International Conference on Conceptual Modeling, Tucson, AZ, USA, November 6-9, 2006. Proceedings, pp.437-450

ISBN: 9783540472247 ; ISBN: 354047224X ; E-ISBN: 9783540472278 ; E-ISBN: 3540472274 ; DOI: 10.1007/11901181_33

Toàn văn sẵn có

10
Dealing with Usability in Model Transformation Technologies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with Usability in Model Transformation Technologies

Panach, Jose Ignacio ; España, Sergio ; Moreno, Ana M ; Pastor, Óscar; Li, Qing (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor) ; Yu, Eric (Editor) ; Olivé, Antoni (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Conceptual Modeling - ER 2008: 27th International Conference on Conceptual Modeling, Barcelona, Spain, October 20-24, 2008. Proceedings, pp.498-511

ISBN: 9783540878766 ; ISBN: 3540878769 ; E-ISBN: 9783540878773 ; E-ISBN: 3540878777 ; DOI: 10.1007/978-3-540-87877-3_36

Toàn văn sẵn có

11
Linking requirements specification with interaction design and implementation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking requirements specification with interaction design and implementation

España, Sergio ; Pederiva, Inés ; Panach, José Ignacio ; Abrahão, Silvia ; Pastor, Óscar; Clemmensen, Torkil (Editor) ; Campos, Pedro (Editor) ; Orngreen, Rikke (Editor) ; Wong, William (Editor)

IFIP International Federation for Information Processing, Human Work Interaction Design: Designing for Human Work: The first IFIP TC 13.6 WG Conference: Designing for Human Work, February 13–15, 2006, Madeira, Portugal, pp.123-133

ISBN: 9780387367903 ; ISBN: 038736790X ; E-ISBN: 9780387367927 ; E-ISBN: 0387367926 ; DOI: 10.1007/978-0-387-36792-7_7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (2)
  2. 2007đến2007  (1)
  3. 2008đến2010  (1)
  4. 2011đến2013  (2)
  5. Sau 2013  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...