skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Pastel, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-action association: a HCI design model

Pastel, Robert ; Skalsky, Nathan

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.295-297

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964510

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demonstrating information in simple gestures

Pastel, Robert ; Skalsky, Nathan

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.360-361

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964534

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skalsky, Nathan
  2. Pastel, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...