skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Parsons Talcott xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economy and society : a study in the integration of economic and social theory

Parsons Talcott; Smelser Neil J. joint author

Glencoe, Ill. : Free Press, [1956] - (306.3 PAR 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smelser Neil J.
  2. Parsons Talcott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...