skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Parlangeli, Gianfranco xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single range observability for cooperative underactuated underwater vehicles

Parlangeli, Gianfranco ; Indiveri, Giovanni

Annual Reviews in Control, 2015, Vol.40, pp.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-5788 ; DOI: 10.1016/j.arcontrol.2015.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single range observability for cooperative underactuated underwater vehicles

Parlangeli, Gianfranco ; Indiveri, Giovanni

IFAC Proceedings Volumes, 2014, Vol.47(3), pp.5127-5138

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20140824-6-ZA-1003.02376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative Pose Observability Analysis for 3D Nonholonomic Vehicles Based on Range Measurements Only

Parlangeli, Gianfranco ; Pedone, Paola ; Indiveri, Giovanni

IFAC Proceedings Volumes, 2012, Vol.45(27), pp.182-187

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120919-3-IT-2046.00031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary results on the active pose estimation of underwater vehicles from range measurements

Parlangeli, Gianfranco ; Indiveri, Giovanni

IFAC Proceedings Volumes, 2013, Vol.46(33), pp.292-297

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20130918-4-JP-3022.00038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-vehicle relative localization based on single range measurements

De Palma, Daniela ; Indiveri, Giovanni ; Parlangeli, Gianfranco

IFAC PapersOnLine, 2015, Vol.48(5), pp.17-22

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.06.457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Indiveri, Giovanni
  2. Parlangeli, Gianfranco
  3. Indiveri, G
  4. Parlangeli, G
  5. De Palma, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...