skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Parks, Virginia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enclaves of Rights: Workplace Enforcement, Union Contracts, and the Uneven Regulatory Geography of Immigration Policy

Parks, Virginia

Annals of the Association of American Geographers, 04 March 2014, Vol.104(2), pp.329-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2013.862130

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uneven Geography of Racial and Ethnic Wage Inequality: Specifying Local Labor Market Effects

Parks, Virginia

Annals of the Association of American Geographers, 01 May 2012, Vol.102(3), pp.700-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2011.600198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parks, V
  2. Parks, Virginia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...