skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Software xóa Tất cả các phiên bản Parker, Steven xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical computing and visualization software environments

Johnson, Chris ; Macleod, Rob ; Parker, Steven ; Weinstein, David

Communications of the ACM, 01 November 2004, Vol.47(11), pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parker, Steven
  2. Johnson, Chris R.
  3. Macleod, Rob
  4. Parker, Steven G.
  5. Johnson, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...