skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Nhan đề tạp chí: American Anthropologist xóa Tác giả/ người sáng tác: Parker, Seymour xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Precultural Basis of the Incest Taboo: Toward a Biosocial Theory

Parker, Seymour

American Anthropologist, 1 June 1976, Vol.78(2), pp.285-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myth of Male Superiority: Rise and Demise

Parker, Seymour ; Parker, Hilda

American Anthropologist, 1 June 1979, Vol.81(2), pp.289-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...