skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Rights Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Parker, Penny xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forty-Fourth Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and the Special Session of the Commission on Human Rights on the Situation in the Former Yugoslavia

Kayal, Alya Z. ; Parker, Penny L. ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, 1 May 1993, Vol.15(2), pp.410-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major developments at the UN Commission on Human Rights in 1991

Parker, Penny ; Weissbrodt, David

Human Rights Quarterly, Nov, 1991, Vol.13(4), p.573-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parker, Penny
  2. Weissbrodt, David
  3. David Weissbrodt
  4. Kayal, Alya Z
  5. Kayal, Alya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...