skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Park, Seung Shik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance evaluation of an in situ Nitrous acid measurement system and continuous measurement of Nitrous acid in an indoor environment.(TECHNICAL PAPER)(Report)

Park, Seung Shik ; Cho, Sung Yong

Journal of the Air & Waste Management Association, Dec, 2010, Vol.60(12), p.1434(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of [PM.sub.2.5] aerosols dominated by local pollution and Asian dust observed at an urban site in Korea during Aerosol Characterization Experiments (ACE)-Asia Project.(TECHNICAL PAPER)

Park, Seung Shik ; Kim, Young J. ; Cho, Sung Yong ; Kim, Seung Jai

Journal of the Air & Waste Management Association, April, 2007, Vol.57(4), p.434(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, Sy
  2. Cho, Sung Yong
  3. Park, Seung Shik
  4. Park, SS
  5. Kim, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...