skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Park, Cheong Soo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediastinum Anthracosis Resembling Metastatic Carcinoma from Thyroid Gland

Lee, Yong-Sang; Hong, Soon Won; Nam, Kee-Hyun; Chung, Woong Youn; Chang, Hang-Seok; Park, Cheong Soo

Journal of the Korean Surgical Society, 2010, Vol.78(3), p.192-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0053 ; DOI: 10.4174/jkss.2010.78.3.192 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations of the BRAFV600E Mutation with Sonographic Features and Clinicopathologic Characteristics in a Large Population with Conventional Papillary Thyroid Carcinoma

Son, Eun ; Jeong-Ah, Kim ; Youk, Ji ; Park, Yun ; Park, Cheong ; Chang, Hang

PLoS One, Oct 2014, p.e110868 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0110868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surgical completeness of robotic thyroidectomy: a prospective comparison with conventional open thyroidectomy in papillary thyroid carcinoma patients

Lee, Sohee ; Lee, Cho ; Lee, Seung ; Park, Seulkee ; Kim, Ha ; Son, Haiyoung ; Kang, Sang-Wook ; Jeong, Jong ; Nam, Kee-Hyun ; Chung, Woong ; Park, Cheong ; Cho, Arthur

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(4), pp.1068-1075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-013-3303-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of the surgical outcomes of robotic and conventional open modified radical neck dissection for papillary thyroid carcinoma with lateral neck node metastasis

Kang, Sang-Wook ; Lee, So ; Park, Jae ; Jeong, Jun ; Park, Seulkee ; Lee, Cho ; Jeong, Jong ; Nam, Kee-Hyun ; Chung, Woong ; Park, Cheong

Surgical Endoscopy, 2012, Vol.26(11), pp.3251-3257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2333-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preoperative prediction of the extrathyroidal extension of papillary thyroid carcinoma with ultrasonography versus MRI: A retrospective cohort study

Kim, Hana ; Kim, Jeong-Ah ; Son, Eun Ju ; Youk, Ji Hyun ; Chung, Tae-Sub ; Park, Cheong Soo ; Chang, Hang-Seok

International Journal of Surgery, May 2014, Vol.12(5), pp.544-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-9191 ; E-ISSN: 1743-9159 ; DOI: 10.1016/j.ijsu.2014.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasonographic features and clinicopathologic characteristics of macrofollicular variant papillary thyroid carcinoma

Lee, Yong Sang ; Kim, Soo Young ; Hong, Soon Won ; Kim, Seok-Mo ; Kim, Bup-Woo ; Chang, Hang-Seok ; Park, Cheong Soo; Fröhlich., Eleonore (editor)

Medicine, 2018, Vol.97(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7974 ; E-ISSN: 1536-5964 ; DOI: 10.1097/MD.0000000000008105 ; PMCID: 5851740 ; PMID: 29489673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-site ultrasound-guided localization for impalpable nodal recurrences in papillary thyroid carcinoma patients

Kim, Kuk-Jin ; Kim, Bup-Woo ; Lee, Yong Sang ; Chang, Hang-Seok ; Park, Cheong Soo

Journal of the Korean Surgical Society, September 2013, Vol.85(3), pp.104-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-7903 ; PMID: 24020018 Version:1 ; DOI: 10.4174/jkss.2013.85.3.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scoring system for prediction of lateral neck node metastasis from papillary thyroid cancer

Jeong, Jong Ju ; Lee, Yong Sang ; Lee, Seung Chul ; Kang, Sang-Wook ; Chung, Woong Youn ; Chang, Hang-Seok ; Seo, Won Youl ; Song, Ki Jun ; Park, Cheong Soo

Journal of Korean medical science, August 2011, Vol.26(8), pp.996-1000 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1598-6357 ; PMID: 21860548 Version:1 ; DOI: 10.3346/jkms.2011.26.8.996

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term outcomes of ethanol injection therapy for locally recurrent papillary thyroid cancer

Kim, Soo ; Kim, Seok-Mo ; Chang, Hojin ; Kim, Bup-Woo ; Lim, Chi ; Lee, Yong ; Chang, Hang-Seok ; Park, Cheong

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2017, Vol.274(9), pp.3497-3501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-4477 ; E-ISSN: 1434-4726 ; DOI: 10.1007/s00405-017-4660-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming the limitations of fine needle aspiration biopsy: detection of lateral neck node metastasis in papillary thyroid carcinoma

Jun, Hak Hoon ; Kim, Seok Mo ; Kim, Bup Woo ; Lee, Yong Sang ; Chang, Hang-Seok ; Park, Cheong Soo

Yonsei medical journal, January 2015, Vol.56(1), pp.182-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1976-2437 ; PMID: 25510763 Version:1 ; DOI: 10.3349/ymj.2015.56.1.182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of chronic lymphocytic thyroiditis with papillary thyroid carcinoma: clinical manifestation and prognostic outcome

Jeong, Jun Soo ; Kim, Hyun Ki ; Lee, Cho-Rok ; Park, Seulkee ; Park, Jae Hyun ; Kang, Sang-Wook ; Jeong, Jong Ju ; Nam, Kee-Hyun ; Chung, Woong Youn ; Park, Cheong Soo

Journal of Korean medical science, August 2012, Vol.27(8), pp.883-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1598-6357 ; PMID: 22876054 Version:1 ; DOI: 10.3346/jkms.2012.27.8.883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremely Well-Differentiated Papillary Thyroid Carcinoma Resembling Adenomatous Hyperplasia Can Metastasize to the Skull: A Case Report

Pyo, Ju Yeon ; Kim, Jisup ; Choi, Sung Eun ; Shin, Eunah ; Yang, Seok Woo ; Park, Cheong Soo ; Kim, Seok Mo ; Hong, Soonwon

Yonsei medical journal, January 2017, Vol.58(1), pp.255-258 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1976-2437 ; PMID: 27873522 Version:1 ; DOI: 10.3349/ymj.2017.58.1.255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling recurrent papillary thyroid carcinoma in the neck by ultrasonography-guided percutaneous ethanol injection

Kim, Byung ; Kim, Min ; Kim, Eun-Kyung ; Park, Sung ; Park, Cheong ; Chung, Woong

European Radiology, 2008, Vol.18(4), pp.835-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-7994 ; E-ISSN: 1432-1084 ; DOI: 10.1007/s00330-007-0809-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Park, C.S.
 2. Park, Cheong Soo
 3. Park, CS
 4. Chang, Hang-Seok
 5. Chang, Hs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...