skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Pardon, Els xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System

Korotkov, Konstantin ; Johnson, Tanya ; Jobling, Michael ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim

PLoS Pathogens, Sep 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting G protein-coupled receptor signaling at the G protein level with a selective nanobody inhibitor

Gulati, Sahil ; Jin, Hui ; Masuho, Ikuo ; Orban, Tivadar ; Cai, Yuan ; Pardon, Els ; Martemyanov, Kirill ; Kiser, Philip ; Stewart, Phoebe ; Ford, Christopher ; Steyaert, Jan ; Palczewski, Krzysztof

Nature Communications, May 2018, Vol.9, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-04432-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor

Che, Tao ; Majumdar, Susruta ; Zaidi, Saheem A. ; Ondachi, Pauline ; Mccorvy, John D. ; Wang, Sheng ; Mosier, Philip D. ; Uprety, Rajendra ; Vardy, Eyal ; Krumm, Brian E. ; Han, Gye Won ; Lee, Ming-Yue ; Pardon, Els ; Steyaert, Jan ; Huang, Xi-Ping ; Strachan, Ryan T. ; Tribo, Alexandra R. ; Pasternak, Gavril W. ; Carroll, F. Ivy ; Stevens, Raymond C. ; Cherezov, Vadim ; Katritch, Vsevolod ; Wacker, Daniel ; Roth, Bryan L.

Cell, 11 January 2018, Vol.172(1-2), pp.55-67.e15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steyaert, Jan
  2. Pardon, Els
  3. Han, Gye Won
  4. Majumdar, Susruta
  5. Cherezov, Vadim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...