skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the Academy of Marketing Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Parasuraman, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service quality delivery through Web sites: A critical review of extant knowledge

Zeithaml, Valarie ; Parasuraman, A ; Malhotra, Arvind

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall 2002, Vol.30(4), p.362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Sage Publications (CrossRef)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...