skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Tác giả/ người sáng tác: Papademetriou, V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severity of coronary artery disease in black and white male veterans and likelihood of revascularization

Peniston, R L ; Lu, D Y ; Papademetriou, V ; Fletcher, R D

American heart journal, May 2000, Vol.139(5), pp.840-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 10783218 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy

Papademetriou, V ; Price, M ; Notargiacomo, A ; Gottdiener, J ; Fletcher, R D ; Freis, E D

American heart journal, September 1985, Vol.110(3), pp.595-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2412429 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Papademetriou, V
  2. Fletcher, Ross D
  3. Papademetriou, Vasilios
  4. Fletcher, R D
  5. Peniston, Reginald L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...