skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Panzeri, Stefano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task-discriminative space-by-time factorization of muscle activity

Delis, Ioannis ; Panzeri, Stefano ; Pozzo, Thierry ; Berret, Bastien

Frontiers in Human Neuroscience, 2015, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2015.00399 ; PMCID: 4498381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative evaluation of muscle synergy models: a single-trial task decoding approach

Delis, Ioannis ; Berret, Bastien ; Pozzo, Thierry ; Panzeri, Stefano

Frontiers in Computational Neuroscience, 2013, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5188 ; DOI: 10.3389/fncom.2013.00008 ; PMCID: 3590454 ; PMID: 23471195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the functional role of spatial and temporal muscle synergies in whole-body movements

Delis, Ioannis ; Hilt, Pauline ; Pozzo, Thierry ; Panzeri, Stefano ; Berret, Bastien

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2018, Vol.8, pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-26780-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Panzeri, Stefano
  2. Delis, I
  3. Berret, Bastien
  4. Delis, Ioannis
  5. Berret, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...