skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: IFIP Advances in Information and Communication Technology xóa Tác giả/ người sáng tác: Panfir, Alina Ninett xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control Interfaces for a Collaborative System Using LabView Package

Panfir, Alina Ninett ; Covaci, Alexandra ; Postelnicu, Cristian-Cezar ; Mogan, Gheorghe

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2012, Vol.AICT-372, pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-28255-3_4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Omnidirectional System for Navigation in Virtual Environments

Boboc, Răzvan Gabriel ; Toma, Mădălina-Ioana ; Moga, Horaţiu ; Panfir, Alina Ninett ; Talabă, Doru

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2013, Vol.AICT-394, pp.192-199

DOI: 10.1007/978-3-642-37291-9_21

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of a P300-Based Interface for Smart Home Control

Postelnicu, Cristian-Cezar ; Covaci, Alexandra ; Panfir, Alina Ninett ; Talaba, Doru

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2012, Vol.AICT-372, pp.179-186 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-28255-3_20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Panfir, Alina Ninett
  2. Covaci, Alexandra
  3. Covaci, A.
  4. Postelnicu, Cristian-Cezar
  5. Postelnicu, C.-C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...