skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Panetto, Hervé xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge framework for intelligent manufacturing systems

Jardim-Goncalves, Ricardo ; Sarraipa, João ; Agostinho, Carlos ; Panetto, Hervé

Journal of Intelligent Manufacturing, Oct 2011, Vol.22(5), pp.725-735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-009-0332-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explication and semantic querying of enterprise information systems

Zdravković, Milan ; Panetto, Hervé ; Trajanović, Miroslav ; Aubry, Alexis

Knowledge and Information Systems, 2014, Vol.40(3), pp.697-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-013-0650-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the IEC 62264 models onto the Zachman framework for analysing products information traceability: a case study

Panetto, Hervé ; Baïna, Salah ; Morel, Gérard

Journal of Intelligent Manufacturing, Dec 2007, Vol.18(6), p.679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-007-0040-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Panetto, Hervé
  2. Panetto, H
  3. Panetto, Herve
  4. Morel, Gérard
  5. Baïna, Salah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...